Buhlovice-i kastély

 

 
bejegyzés

Ex Bibliotheca Buchloviensi 1730