szakirodalom 

a


Ács Pál, A Jordánszky-kódex = Jankovich Miklós (1772-1846) gyűjteményei : Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2002. november 28-2003. február 16., szerk., a kiállítást rend. Mikó Árpád, Budapest, MNG, Pannon GSM, 2002, kat. sz. 225., (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, 2002/1).
Ács Pál, Rozsondai Marianne, A Jordánszky-kódex = Pannonia Regia : művészet a Dunántúlon 1000-1541, Magyar Nemzeti Galéria, 1994. október-1995. február = Kunst und Architektur in Pannonien 1000-1541, Ungarische Nationalgalerie, Oktober 1994-Februar 1995, szerk. Mikó Árpád, Takács Imre, Budapest, MNG, 1994, p. 435-436.
Ács Pál, Miért hiányoznak Szent Pál levelei a Jordánszky-kódex bibliafordításából? = Klárisok : tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére, [szerk. Csiszár Gábor és Darvas Anikó], Budapest, M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tansz., 2011, p. 37-46.
Acsády Ignác, Könyvek régi összeírásokban, Magyar Könyvszemle, 3(1894), p. 209-221.
Aggházy Mária, Hat évszázad könyvdíszítései, miniatúrái : Szépművészeti múzeum : A Grafikai Osztály 100. kiállítása, Budapest, Szépművészeti Múzeum, 1966.
Arady Kálmán, Régi magyar emlékexlibrisek, Magyar Könyvszemle, 1(1962), p. 59-66.


b


Bakonyi Dóra, Ludányi Brigitta, Az Érdy-kódex feltételezett két kezének és a Jordánszky-kódexnek összehasonlító vizsgálata a sorvégi elválasztás alapján = Plaustrum seculi II. Az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén 2004 áprilisában rendezett konferencia szerkesztett anyaga, a kutatást irányította és a kötetet szerk. Bárczi Ildikó.
Balogh Tamás, Das "Horologium sapientiae" als "allegoria in factis", Magyar Könyvszemle, 2(1994), p. 184-187.
Balogh Tamás, A Nagyszombati-kódex "Teljes Bölcsesség"-ének lehetséges mintája, Irodalomtörténeti Közlemények, 2(1994), p. 247-254.
Bartha Dénes, Szalkai érsek zenei jegyzetei monostor-iskolai diák korából (1490), Budapest, OSZK, 1934, (Musicologia Hungarica, 1).
Báthory Orsolya, Dobsa Ferenc köszöntő verse Batthyány Józsefhez (Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Coll. I. 19. 4.), Lymbus, Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2012/2013, p. 251-274.
Báthory Orsolya, Két gyűrű mind fölött : képvers Batthyány-Strattmann Ádám és Illésházy Terézia esküvőjének alkalmából (Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Coll.I.19.8.) = Szín - játék - költészet : Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére, Budapest, Protea Egyesület, Nagyvárad, Partium, 2013, p. 127-130.
Batthyányak évszázadai = Die Jahrhunderte der Batthyány's : [Szombathelyi Képtár, ... Körmend, Batthyány-kastély, ... 2005. augusztus 19. - november 30.], [a katalógust szerk. Zsámbéky Mónika], [a katalógus szerzői Bíró Csilla et al.], Szombathely, Körmend, Szombathelyi Képtár, 2005 (A Szombathelyi Képtár kiadványa).
Beck, Josef, Die Geschichts-Bücher der Wiedertäufer in Oesterreich-Ungarn, Vienna, Gerold, 1883, reprint Nieuwkoop, De Graaf, 1967.
Beke Margit, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Batthyány-gyűjteményének katalógusa, Budapest, OSZK, 1991, (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai = Catalogi manuscriptorum, quae in bibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur, 9).
Beke Margit, Főszékesegyházi Könyvtár, = Az Esztergomi Főegyházmegye névtára és évkönyve, 1982 = Schematismus statusque Archidioecesis Strigoniensis anno Domini MCMLXXXII., Esztergom, Esztergomi Főegyházmegyei Hatóság, 1982, p. 477-479.
Beke Margit, Könyvtárunk és kincsei : kiállítás az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár anyagából, Esztergom, Magyar Bibliofil Társaság, 1989.
Beke Margit, Simor érsek tudománypártolása és könyvgyűjteménye = Simor János emlékkönyv, Budapest, Márton Á. K., 1992, (Strigonium Antiquum, 1), p. 23-29.
Berkovits Ilona, Az esztergomi Ulászló-graduale, Magyar Könyvszemle, 4(1941), p. 342-353.
Berkovits Ilona, Főszékesegyházi könyvtár : a kódexfestészet emlékei a Főszékesegyházi Könyvtárban = Esztergom műemlékei. 1. rész, Múzeumok, kincstár könyvtár, összeáll. Genthon István, Budapest, Műemlékek Orsz. Biz., 1948, (Magyarország műemléki topográfiája, 1), p. 291-371.
Berkovits Ilona, A magyar miniatúra festészet kezdetei, Magyarságtudomány, 1942, p. 507.
Biblia pauperum : az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár negyvenlapos Blockbuch biblia pauperuma, [a tanulmányt, a jegyzeteket és a képaláírásokat írta Soltész Zoltánné], [Budapest], Magyar Helikon, Európa, 1966.
Biblia Sacra Hungarica : a könyv "mely örök életet ád" : 2008. november 21-2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár, [a forgatókönyvet írta és a kiállítást rend. Gáborjáni Szabó Botond], [a katalógust szerk. Heltai János, Gáborjáni Szabó Botond], Budapest, OSZK, 2008.
Bónis György, Régi magyar esküminták, Magyar Nyelv, 3(1961), p. 279-285.
Borbély Andor, Az esztergomi "Bibliotheca" Fugger-gyűjteményének eredete, Magyar Könyvszemle, 4(1961), p. 469-475.
Brauer-Benke József, A népi hangszerek története és tipológiája, különös tekintettel a Kárpát-medence és környezete hangszereire, Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, 2014.


c


Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára, Bibliotheca Hungarica : kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt, I-III., Budapest, MTAK, 1988-1994, (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, Új sorozat 23, 31, 33).
Csapodi Csaba, Catalogus collectionis codicum Latinorum et Graecorum : K393-K500, Budapest, MTA Kvt., 1985, (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának katalógusai, 16).
Csapodi Csaba, Az esztergomi kódexfestő műhely a 12. században, Magyar Könyvszemle, 1(1998), p. 41-43.
Csapodi Csaba, Kódex-miniatúra kiállítás az Iparművészeti Múzeumban : 1963. dec.-1964. márc., Magyar Könyvszemle, 3(1964), p. 276.
Csapodiné Gárdonyi Klára, Európai kódexfestő művészet, Budapest, Corvina, 1981.
Csóka J. Lajos, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár MS III. 184. kódexe, Századok, 5(1982), p. 969-985.
Csontosi János, Adalék a magyarországi könyvmásolók és betűfestőkhöz, Magyar Könyvszemle, 3(1879), p. 134-149.
Csontosi János, Adalék Oláh Miklós könyvtárához, Magyar könyvszemle, 1(1883), p. 61-66.
Csontosi János, Az Esztergomi Főegyházi Könyvtár kéziratai, Magyar Könyvszemle, 5/6(1882), p. 306-335.
Csontosi János, A Jordánszky-codex győri töredéke, Magyar Könyvszemle, 2/3(1880), p. 136-156.
Czékli Béla, Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, [Budapest], TKM Egyes., 2011, (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 831).
Czékli Béla, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története és állománya = Terek, tárgyak, anyagok, [szerk. Dér Andrea], Budapest, MÉK, 2011, p. 115-119.
Czékli Béla, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban őrzött Pázmány Péter művek és a vele kapcsolatos irodalom = Emlékkönyv Pázmány Péter halálának 370. évfordulója alkalmából az Esztergomi (Esztergom-Budapesti) Főegyházmegye papságának szentelési és halálozási adataival, 1892-2006, szerk. Beke Margit, Budapest, Szt. István Társ., 2008, p. 45-50.
Czékli Béla, Majer István és a Főszékesegyházi Könyvtárban őrzött gyűjteménye = Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis VI., szerk. Beke Margit, Esztergom, Szt. István Társ., 2014, p. 47-73.


d


Dankó József, Magyar egyházi bibliográfiai érdekességek : az ordináriusok, Budapest, Hornyánszky, 1889.
Dankó József, Magyar szertartási régiségek, Új Magyar Sion, (2)1871, p. 90.
Dankó József, Quinquagenaria sacerdotii eminentissimi ac reverendissimi domini Joannis ... Simor ..., Strigonii, 1886.
Dankó József, Történelmi műirodalmi és okmánytári részletek az Esztergomi Főegyház Kincstárából = Geschichtliches Beschreibendes und Urkundliches aus dem Graner Domschatze im Auftrage und auf Kosten, Esztergom, Szerző, 1880.
Deák Antal András, A megszabadított Esztergom, Limes (Tatabánya), 45-46/2(2001), p. 219-230.
Déri Balázs, Színeváltozás ünnepe az 1484-es, nyomtatott Esztergomi misekönyvben, Magyar Egyházzene, 18(2010/2011), p. 301-308.
Dienes Erzsébet, Az Érdy Kódex és a Jordánszky Kódex elemzésének módszerbeli kérdéseiről, Magyar Nyelv, 2(1978), p. 208-211.
Dienes Erzsébet, Az Érdy Kódex és a Jordánszky Kódex kéziratai összehasonlításának tanulságaiból, Magyar Nyelv, 3(1981), p. 315-319. = Emlékezés Mészöly Gedeonra, Budapest, M. Nyelvtud. Társ., 1981, p. 61-65.
Dienes Erzsébet, Az Érdy-kódex kétbetűs magánhangzói és Suhajda Lajos tanulmánya, Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, 1(1957), p. 111-124.
Dienes Erzsébet, A Jordánszky-kódex, Magyar Nyelv, 1(1987), p. 117-119.
Dienes Erzsébet, A Jordánszky Kódex eredetéről, Magyar Nyelv, 4(1982), p. 440-453.
Dóbék Ágnes, Barkóczy Ferenc főpapi reprezentációja, Doktori (PhD) értekezés, Budapest, 2019.
Dóbék Ágnes, Barkóczy Ferenc könyvtárának olasz nyelvű kötetei, Magyar Könyvszemle, 3(2014), p. 321-335.
Dóbék Ágnes, Barkóczy Ferencet köszöntő versek, beszédek, színjátékok az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár és az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében = Győzteseink szárnypróbálásai : a PPKE BTK bölcsészhallgatóinak győztes dolgozatai a XXXI. OTDK Humán szekcióban, szerk. J. Újváry Zsuzsanna, szerkesztésben közrem. Teperics József, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013, p. 11-35.
Dobszay László, Szalkai László jegyzetének zenei példaanyaga = Zenetudományi dolgozatok, Budapest, MTA ZTI, 1980, p. 215-221.
Documenta Rudnayana Strigoniensia. 2., Rudnay-dokumentumok az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár (Bibliotéka) és az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében / összeáll. Demecs Béla, Esztergom : Nyugati Szláv Kulturális Kutatócsoport ; Piliscsaba : Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2004, (Pons Strigoniensis. Fontes ; 2.).
Donáth Regina, Tiltott könyvek egy Mária Terézia korabeli főúri könyvtárban, Magyar könyvszemle, 3/4(1972), p. 210-219.
Domokos György, Gli incunaboli di Marsilio Ficino in Ungheria = Verbum: analecta neolatina, Piliscsaba, PPKE BTK, 1999, p. 30-35.
Dömötör Adrienne, Tendenciák az idéző főmondatok alakulásában a kései ómagyarban és a középmagyar kor elején, Magyar Nyelv, (1)2002, p. 56-74.


e


Eckhart Ferenc, Formuláskönyv Werbőczy István hivatali működési köréből = Emlékkönyv dr. Viski Illés József ny. r. egyetemi tanár tanári működésének negyvenedik évfordulójára, szerk. Eckhart Ferenc, Degré Alajos, Budapest, Stephaneum Ny., 1942, p. 151-160.
Ecsedy Anna, Adatok Johann Jacob Khün "érseki udvari festő" működéséhez, Lippay György pozsonyi nyaralókastélyának újonnan előkerült keleti látképe (1663) kapcsán, Művészettörténeti értesítő, 1(2014), p. 129-142.
Erdő Péter, Egyházjog a középkori Magyarországon, Budapest, Osiris, 2001.
Erdő Péter, Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Esztergom, Magyar Könyvszemle, 1(1994), p. 103-105.
Erdő Péter, A részleges egyházjog forrásszövegei a Magyarországon őrzött kódexekben, Magyar Könyvszemle, 4(1992), p. 301-312.
Az érseki főegyházmegyei könyvtár, Magyar Minerva, 1(1900), p. 138-139.
Érszegi Géza, Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Esztergom. (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, II.). Hrsg.: András Vizkelety, unter Mitwirkung von Péter Erdő, et al. Bp., 1993, Levéltári Közlemények, 1-2(1995), p. 251-252.
Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár anyagából rendezett kódexminiatúra-kiállítás katalógusa, szerk. Mucsi András, Esztergom, Keresztény Múzeum, 1958.


f


Farkas Gábor Farkas, M. Horváth Mária, Körmendy Kinga, Szebelédi Zsolt, Andrássy Ignác Biblia pauperuma, Művészettörténeti Értesítő, 66(2017), p. 321-328.
Fatsar Kristóf, European travellers and the transformation of garden art in Hungary at the turn of the nineteenth century, Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, 3(2016), p. 166-184.
Fatsar Kristóf, Magyarországi barokk kertművészet, [Budapest], Helikon, 2008.
Formularium Ecclesiae Strigoniensis, közread. Erdő Péter, Szovák Kornél, Tusor Péter, Budapest, MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, 2018, (Collectanea Studiorum et Textum, Classis I, 4).
Fraknói Vilmos, Két magyarországi pontificale a XV. századból, Magyar Könyvszemle, 2(1879), p. 83-88.
Fraknói Vilmos, Pruisz János váradi püspök pontificáléja, Magyar Könyvszemle, 1(1884), p. 1-4.


g


Gábor Gyula, Adatok a középkori magyar könyvírás történetéhez, Magyar Könyvszemle, 4(1912), p. 302-315.
Gerendás Ernő, Az esztergomi káptalan visszaköltözése Esztergomba 1820-ban, Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1937.
Gerevich Tibor, Magyarország románkori emlékei, Budapest, Műemlékek Országos Bizottsága, 1938, p. 234.
Gilányi Gabriella, Használatitól a műremekig: a 15. századi hangjelzett esztergom - budai kódexek, Zenetudományi dolgozatok, 2015/2016, Budapest, 2018, p. 24-36.
Gózon Dániel, Forradalomkori esetem, 1848/9, Új Forrás, 10(2000), p. 73-87.
Graduale Strigoniense (s. XV/XVI), ed. and introd. by Janka Szendrei, Budapest, MTA ZTI, 1993, (Musicalia Danubiana, 12).


h


Haader Lea, Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról, = "Latiatuc feleym ..." : magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig : az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29-2010. február 28., szerk. Madas Edit, Budapest, OSZK, 2009, p. 53-78.
Haan Lajos, Bél Mátyás, Budapest, Akadémia, 1879, (Értekezések a történelmi tudományok köréből, VIII.8).
Hidvégi Máté, Könyvekből könyv : Szántó Tibor: A Jordánszky-kódex, Magyar szemle, 12(1996), p. 1225-1226.
Hiller István, Cicero-beszédek egy esztergomi kódextöredéken, Magyar Könyvszemle, 1(1986), p. 75-77.
Hoffmann Edit, Régi magyar bibliofilek, szerk. Wehli Tünde, Budapest, MTA Művtört. Kut. Int., 1992.
Hoffmann Edit, Az esztergomi Biblia Pauperum, Magyar Művészet, 5(1930), p. 248-252.
Holl Béla, Gutenberg-emlékkiállítás Esztergomban, Magyar Könyvszemle, 4(1968), p. 396.
Horvát István, Ó és Új testamentumi bibliai töredékek 1516-1519-ből, Tudományos Gyűjtemény, 1836, III. köt., p. 113-117.
Horváth Mária, M., Oláh Miklós könyvei Esztergomban, Magyar Könyvszemle, 1(2018), p. 78-79.
Horváth Mária, M., Pázmány Péter magánkönyvtárának újabban azonosított kötetei, Magyar Sion, 1(2016), p. 219-224.
Horváth Mária, M., Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának újabb tizenhárom kötete, Magyar Könyvszemle, 4(2016), p. 479-489.
Horváth Mária, M., Ráday Eszter és Ráday Pál könyvei Esztergomban és Szegeden, Magyar Könyvszemle, 1(2018), p. 80-82.
Hubay Ilona, Missalia Hungarica : régi magyar misekönyvek, Budapest, OSZK, 1938.
Hubert Ildikó, Gyalogi János kéziratos imakönyve = "Mielz valt mesure que ne fait estultie" : a hatvanéves Horváth Iván tiszteletére, [szerk. Bartók István et al.], Budapest, Krónika Nova, 2008, p. 135-139.
Hubert Ildikó, Mozaikok Baróti Szabó Dávid kézirataiból = Summa : tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, [szerk. Maczák Ibolya], Piliscsaba, PPKE BTK, 2007, p. 118-123.


i


Ignác, Szent, Loyolai, Lelkigyakorlatok : magyar fordítás 1663-ból, sajtó alá rend. és a bev. Nagy Anna, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013, (Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti források 2).
Ivánka Endre, László mester esztergomi prépost könyvtára 1277-ben, Theologia, (1937), p. 216-226.


j


A Jordánszky-codex bibliafordítása, sajtó alá rend. Toldy Ferenc, az eredetivel összevetette, a Csemez-töredék szövegével kieg. és bev. Volf György, Budapest, Hornyánszky, Franklin Ny., 1888, (Régi magyar nyelvemlékek, 5).
Jordánszky-kódex - kolostorépítészet, Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor, főszerk. Kőszeghy Péter, [szerk. Tamás Zsuzsanna], 5. kötet, Budapest, Balassi, 2006.
A Jordánszky-kódex : magyar nyelvű bibliafordítás a XVI. század elejéről : 1516-1519, Budapest, Helikon, 1984.
Juhász László, Az "Esztergomi rövid krónika" hitelességének kérdéséhez : Írótinta és pergamenvizsgálatok = Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról, szerk. Szelestei N. László, Budapest, OSZK, 1989, p. 225-250.


k


Kalauz az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum részéről rendezett könyvkiállításhoz, Budapest, Athenaeum, 1882.
Károly Sándor, A Jordánszky-kódex viszonya más bibliafordításokhoz, Nyelvtudományi Közlemények, (1956), p. 260-268.
Katona Lajos, Az Érdy-kódex egy helyéhez, Magyar Nyelv, 4(1908), p. 465-466.
Kertész Balázs, Jordánszky-kódex töredéke = "Látjátok feleim..." : magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig : az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2009. október 29 - 2010. február 28., [a kiáll. forgatókönyvét írta és a katalógust szerk. Madas Edit], [a kiállítást szervezte Boka László, ... Kiss Eszter, Szilárdi Edina], Budapest, OSZK, 2009, p. 266-267.
Kertész Balázs, Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban = "Latiatuc feleym ." : magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig : az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29-2010. február 28., szerk. Madas Edit, Budapest, OSZK, 2009, p. 199-209.
Kiss Gábor, Az Ulászló-graduále utóélete az újabb kutatások fényében, Magyar Egyházzene, 20(2012/2013), p. 315-322.
Klinda Mária, Proveniencia-kutatás és egy elveszettnek hitt esztergomi breviárium a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve, 28(2008), p. 226-237.
Knapp Éva, Matthaeus Tympius retorikai vonatkozású művei Magyarországon = Knapp Éva, Librum evolvo : eszme- és könyvtörténeti tanulmányok a XVI-XX. századból, Budapest, reciti, 2017, p. 43-66.
Knapp Éva, Gilgengart : egy német nyelvű imádságoskönyv a 16. század elejéről, Magyar Könyvszemle, 2(1994), p. 130-154.
Knauz Nándor, Az esztergomi Corvin-Codexek, Budapest, Athenaeum Ny., 1880.
Knauz Nándor, Két krónika I. : az esztergomi rövid krónika, Századok, 9(1875), p. 623-625.
Knauz Nándor, Kortan : hazai történelmünkhöz alkalmazva, Budapest, MTA, 1876.
Knauz Nándor, A magyar egyház régi szokásai, Magyar Sion, 12(1868), p. 885-887.
Knauz Nándor, Monumenta Ecclesiae Strigoniensis I-IV., Esztergom, Horák, 1874-1999.
Knauz Nándor, A pozsonyi káptalannak kéziratai, Esztergom, Horák, 1870.
Kódexek a középkori Magyarországon : kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, Budapest, OSZK, 1985.
Kókay György, Kovách Zoltán (1930-1981), Magyar Könyvszemle, 3 (1981), p. 245-246.
Kollányi Ferenc, Könyvek a XVI. és XVII. századbeli főpapi hagyatékokban, Magyar Könyvszemle, 3(1895), p. 205-218.
Komorová, Klára, Knižnica Zachariáša Mošovského, Martin, Slovenská národná knižnica, 2009.
Koroknay Éva, B., A lövöldi karthauzi kolostor kötéseiről, Esztergom Évlapjai, 1960, p. 25-34.
Koroknay Éva Sz., Magyar reneszánsz kötések : kolostori és polgári műhelyek, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973, (Műészettörténeti füzetek, 6).
Kovách Zoltán, III. János niederaltaichi apát levele 1491-ből egy kéziratos passaui Agendában, Magyar Könyvszemle, 2(1975), p. 164-165.
Kovách Zoltán, Wehli Tünde, Az admonti biblia. (Wien, ÖNB Cod. s. n. 2701-2). Budapest, 1977. Akadémiai Kiadó, 112 l., 67 t. (Művészettörténeti füzetek 11.), Magyar Könyvszemle, 3-4(1978), p. 386-387.
Kovách Zoltán, Bél Mátyás Janus Pannoniusról = Baranyai helytörténetírás : a Baranya Megyei Levéltár évkönyve 1974-1975, szerk. Szita László, Pécs, 1976, p. 121-122.
Kovách Zoltán, Conferentia liturgico-pastoralis in Hungaria (Budapestini, 21-23 augusti 1957), Expositio codicum miniatorum Strigonii in Museo Christiano, Ephemerides Liturgicae, 72(1958), p. 58-63.
Kovách Zoltán, Az Esztergomi Biblia Pauperum hasonmás kiadása, Vigilia, 5(1967), p. 356.
Kovách Zoltán, Az esztergomi Bibliothéka I. Rákóczi Györgytől származó emlékei = Komárom Megyei Múzeumok közleményei 1., Tata, 1968, p. 341-343.
Kovách Zoltán, Mucsi András, Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár ősnyomtatványaiból rendezett Gutenberg emlékkiállítás katalógusa, Keresztény Múzeum, Esztergom, 1968.
Kovách Zoltán, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig, kiegészítette, válogatta Szepesi Zsuzsanna, Esztergom-Budapest, Aula Kiadó, 2006.
Kovách Zoltán, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár történetéből, Komárom Megyei Könyvtáros, 11(1971), p. 42-48.
Kovách Zoltán, Illyés András szentírási szentenciás könyvecskéjének magyar fordítása és latin születésnapi köszöntése, Magyar Könyvszemle, 1(1966), p. 81-82.
Kovách Zoltán, Kódexminiatúra-kiállítás az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár anyagából, Vigilia, 2(1958), p. 189-190.
Kovách Zoltán, Könyvek és oklevelek Esztergomból, Magyar Könyvszemle, 1/2(1974), p. 186-189.
Kovách Zoltán, Várhelyi Vanda, M., Könyvek és oklevelek Esztergomról : a Babits Mihály Városi Könyvtár és az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár kiállítása, Esztergom, Esztergom Városi Tanács, 1973.
Kovách Zoltán, Mészáros István: A Szalkai-kódex és a XV. század végi sárospataki iskola, Magyar Pedagógia, 73/3(1975), p. 371-372.
Kovách Zoltán, Missale Strigoniense Joannis Kutassy = Komárom Megyei Múzeumok közleményei 1., Tata, 1968, p. 347.
Kovách Zoltán, Mossóczy Zakariás nyitrai püspök esztergomi breviáriuma, Magyar Könyvszemle, 2(1965), p. 164-167.
Kovách Zoltán, Pázmány első munkájának hasonmás kiadása, Magyar Könyvszemle, 4(1976), p. 429-430.
Kovách Zoltán, Régi kéziratok és könyvek kiállítása, Könyvtáros, (1964), p. 106-107.
Kovách Zoltán, Vitéz János emlékkiállítás Esztergomban, Magyar Könyvszemle, 2(1973), p. 222-225.
Kovács Andrea, GRADUALE STRIGONIENSE? : Rítusidegen elemek a Bakócz-graduáléban, Magyar Zene, 2(2017), p. 121-139.
Kovács Andrea, Szekvenciák a középkori Magyarországon VI. : Kontrafaktumok 4., Magyar Egyházzene, 23(2015/2016), p. 375-392.
Kovács Ferenc, Régi magyar esküminták, Magyar nyelv, 3(1961), p. 285-295.
Kovács Sándor, V., Bél Mátyás tudománytörténetének keletkezéséhez, Magyar Könyvszemle, 4(1984), p. 353-354.
Kovács Sándor, V., Elveszettnek hitt decasok Bél Mátyás kéziratos Adparatusából, Magyar Könyvszemle, 2(1973), p. 150-157.
Kovács Sándor, V., Az esztergomi Hriágyel-kézirat : Curtius Rufus magyar versekben, Magyar Könyvszemle, 3(1983), p. 262-263.
Kovács Sándor, V., Hungarica Strigoniensia : Bél Mátyás bibliográfiai jegyzetei, Magyar Könyvszemle, 1(1975), p. 92-97.
Kovács Sándor, V., Manoscritti umanistici ad Esztergom. I. : libri epistolari apografi, Magyar Könyvszemle, 1/2(1972), p. 15-26.
Kozocsa Ildikó, B., Az egyházi könyvtárak muzeális értékeinek restaurálása, Magyar Könyvszemle, 2(1975), p. 154-163.
Körmendy Kinga, Mészáros István, A XII. századi esztergomi diákjegyzet.[MS III. 184. Tractatus de Cantica Canticorum], Magyar Könyvszemle, 1(1975), p. 110-111.
Körmendy Kinga, 15. századi eszmetörténeti kérdések az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms. II.7. jelzetű kódexében = Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról, Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai, Új sorozat 3., szerk. Szelestei N. László, Budapest, OSZK, 1989, p. 183-201.
Körmendy Kinga, Az Acephalus kódex esztergomi vonatkozásai (OSzK Cod.Lat. 405.), Magyar Könyvszemle, 1(1999), p. 65-69.
Körmendy Kinga, A Bakócz-graduale lehetséges megrendelője és possessora, Magyar Könyvszemle, 125(2009), p. 212-220.
Körmendy Kinga, Beke Margit: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Batthyány-gyűjteményének katalógusa. Bp. OSzK 1991. (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai 9.) 164 p., Magyar Könyvszemle, 2(1993), p. 242-243.
Körmendy Kinga, A Budai II. gyűjtemény esztergomi vonatkozású kódexei, Magyar Könyvszemle, 3(2000), p. 351-356.
Körmendy Kinga, C. Tóth Norbert, A Collegium Christi alapítása és tagjainak egyetemi tanulmányai: az oklevelek és kéziratok tanúsága= Metropolis Hugariae, Esztergom, esztergom Budapesti Főegyházmegye Prímási Levéltár, 2017, (Strigonium Antiquum, 8), p. 145-165.
Körmendy Kinga, Énekeltek-e a Bakócz-gradualéból?, Magyar Sion, 1(2018), p. 45-52.
Körmendy Kinga, Az esztergomi Collegium Christi és könyvtára a XIV-XVI. században, Magyar Könyvszemle, 1(1983), p. 1-20.
Körmendy Kinga, Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, a ferences rendház és a Babits Mihály Városi Könyvtár állományának történeti áttekintése, Magyar Könyvszemle, 1-2(1991), p. 20-40.
Körmendy Kinga, Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár egyik antifonáriumának töredékei az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában, Magyar Könyvszemle, 4(1970), p. 329-330.
Körmendy Kinga, Veselovská, Eva, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms I 3c jelzetű antifonáléjának egy töredéke a Nagyszombati Városi Levéltárban, Magyar Könyvszemle, 3(2015), p. 300-302.
Körmendy Kinga, Az esztergomi székesegyházi könyvtár orvosi kódexe az 1543 előtti könyvállományban = Alexander multifrons : tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére, Budapest, Argumentum, Országos Széchényi Könyvtár, 2016, p. 25-28.
Körmendy Kinga, La formation universitaire des chanoines cathedraux d'Esztergom aux XIV et XV siecles = Formation intellectuelle et culture du clergé dans les territories Angevins, Sous la dir. de Marie-Madeleine de Cevins et Jean-Michel Matz. Rome, 2005, p. 79-87. (Collection de i'École Francasie de Rome, 349).
Körmendy Kinga, Kanonische Handschriften aus dem Bestand vor 1543 der Kathedralbibliothek Esztergom (Gran) und eine Pecienvermerke enthaltende Handschrift des Collegiums Christi von Esztergom in der Österreichischen Nationalbibliothek (Cod. 1611, 4169, 4227, 5051, 5093, 5101, 5107) = Medieval Canon Law Collections an European ius Commune = Középkori kánonjogi gyűjtemények és az európai ius commune, ed. Anzelm Szuromi O. Praem, Budapest, Szent István Társulat, 2006, (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae III. Studia 8. Mod. Petrus Erdő), p. 263-274.
Körmendy Kinga, A kánonjog egyetemi oktatásával és a 15.századi esztergomi vikáriusok olvasmányaival, működésével kapcsolatos kéziratos források az esztergomi egyház 1543 előtti könyvállományában = Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéről: kéziratos kódexek, zsinatok, középkori műfajok, szerk. Erdő Péter, Budapest, Szent István Társulat, 2002, (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae III. Studia 3), p. 157-188.
Körmendy Kinga, A Knauz-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház középkori könyvtárának sorsa, Budapest, MTAK, 1979, (Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarium Hungaricae, 7).
Körmendy Kinga, Kódexek, könyvek Esztergomban 1543 előtt : Fennmaradt kötetek = "Lux Pannoniae" : Esztergom ezeréves kulturális metropolis : Konferencia, 2000. jún. 15-17. Balassa Bálint Múzeum, Esztergom, ed. Horváth István, Esztergom, 2001, p. 109-135.
Körmendy Kinga, Kovách Zoltán: Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig, [kieg., a válogatott bibliográfiát összeáll. és közread. Szepesi Zsuzsanna], [fotó Mudrák Attila], Budapest, 2006, Zenetudományi Dolgozatok, (2009), Somfai László 75. születésnapja tiszteletére, p. 423-425.
Körmendy Kinga, Könyvgyűjtemények az esztergomi várban 1543 előtt. Fennmaradt kötetek = Mater et magistra, szerk. Hegedűs András, Csombor Erzsébet, Esztergom, Prímási Levéltár, 2003, (Strigonium Antiquum, V), p. 209-222.
Körmendy Kinga, Középkori esztergomi könyvgyűjtemények, Ars Hungarica, 1(1989), p. 41-45.
Körmendy Kinga, Literátusok, magiszterek, doktorok az esztergomi káptalanban = Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról, szerk. Fügedi Erik, Budapest, 1986, p.176-202, 340-347.
Körmendy Kinga, Padova kánonjogi doktorai és kódexeik az esztergomi káptalanban a XIV-XV. században = A magyar művelődés és a kereszténység : A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9-14., szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit, Budapest-Szeged, 1998, p. 527-537.
Körmendy Kinga, Studentes extra regnum : esztergomi kanonok egyetemjárása és könyvhasználata, 1183-1543, (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Catholicae de Petro Pázmány nominatae, III., Studia 9), Budapest, 2007.
Körmendy Kinga, A studia humanitatis magyarországi állomásai a bécsi egyetemig, (Humanista kódexek az esztergomi egyház 1543 előtti állományából) = Vetési Albert (1410 k.-1486) - Vetési László (15.század második fele), [Veszprém], Vár ucca tizenhét 6., 1(1998), p. 138-145.
Körmendy Kinga, Szent Adalbert esztergomi egyházának kódexei, könyvei 1453 előtt = Ezer év Szent Adalbert oltalma alatt, ed. Hegedűs András, Bárdos István, Esztergom, Esztergomi Prímási Levéltár, 2000, p.47-55.
Körmendy Kinga, Holl Béla, Szendrei Janka, Szent Imre esztergomi tisztelete a 14. században : Az Akadémiai Könyvtár T 1028 graduale töredékének kodikológiai, szövegkritikai és zenei elemzése, Magyar Könyvszemle, 1(1997), p. 125-133.
Körmendy Kinga, Ulászló-graduále: kérdések és lehetséges válaszok, Ars Hungarica, 1(2013), p. 114-123.
Körmendy Kinga, Az ún. Zalka antiphonale töredékei = Zenetudományi dolgozatok, 1988, Budapest, 1988, p.33-41.
Krebsz János, A Jordánszky-kódex ugrogy szavának értelmezéséhez, Magyar Nyelv, 3(1989), p. 346-347.
Kroll, Renata, Beobachtungen zur Ausgabenfolge der 40blättrigen Biblia pauperum = Blockbücher des Mittelalters : Bilderfolgen als Lektüre : Gutenberg-Museum, Mainz 22. Juni 1991 bis 1. September 1991, hrsg. von Gutenberg-Gesellschaft und Gutenberg-Museum, Mainz, Gutenberg-Gesellschaft, 1991, p. 289-310.


l


Lauf Judit, Az Esztergomban őrzött huszita antifonále kodikológiai vizsgálatának néhány eredménye és az Urunk színeváltozása zsolozsmaszövegének közlése = Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben, Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Esztergom, Budapest, p. 73-89.
Lepold Antal, Esztergom régi látképei, Budapest, Szent István Akadémia, 1944, (A Szent István Akadémia Történelem-, Jog és Társadalomtudományi Osztályának értekezései; 3. köt., 5. sz.).


m


Madas Edit, Egy 12. századi prédikációgyűjtemény töredékei magyarországi könyvtárakban. Radulphus Contuariensis, Ivo Carnotensis, Gaufridus Babion sermói, Magyar Könyvszemle, 3(1993), p. 249-262.
Madas Edit, A Jordánszky-kódex : a kódex faximile kiadása, Irodalomtörténeti Közlemények, 1(1986), p. 181-183.
Madas Edit, Monok István, A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig, Budapest, Balassi K., 2003.
Magyarországi miniatúrák, [vál., írta Mucsi András], Budapest, Képzőműv. Alap., 1970.
Mathiesen, Thomas J., Thesaurus musicarum Latinarum : canon of data files : including introduction to the TML, principles of orthography and table of codes for noteshapes, table of contents of major series and their location in the TML, and index of incipits, Lincoln, London, Univ. of Nebraska Press, 1999.
Mátyás király és a magyarországi reneszánsz, 1458-1541, Magyar Nemzeti Galéria, Kiállítási katalógus, a kiállítást rendezte és a katalógust írta Török Gyöngyi, Budapest, Interpress K., 1983.
Mátyás király öröksége : késő reneszánsz művészet Magyarországon, 16-17. század, kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2008. március 28. - 2008. július 27., szerk. Mikó Árpád, Verő Mária, Budapest, MNG, 2008, [Kiállítási katalógus].
Muckenhaupt Erzsébet, Lövöldi kötés a csíksomlyói ferences könyvtárban = Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 1996, 339-348 p.
Mészáros István, A XII. századi esztergomi diákjegyzet, Budapest, 1973 (Pedagógiai Múzeum 2.).
Mészáros István, Egy XII. századi iskoláskönyv Esztergomban : előadás az esztergomi "Kezdés és újrakezdés" című konferencián 1993. január 10-én = Kezdés és újrakezdés c. konferencia, Budapest, Márton Á. K., 1993, p. 73-79., = Művelődéstörténeti tanulmányok, 1960-2009, Budapest, Eötvös J. Kvk., 2010, p. 25-32.
Mészáros István, Egy Árpád-kori iskoláskönyv Esztergomban = Kezdés és újrakezdés c. konferencia, szerk. Beke Margit, Budapest, Márton Áron K., 1993, (Strigonium antiquum, 2), p. 73-79.
Mészáros István, Kiegészítés a Szalkai-féle magyar glosszák jegyzékéhez, Magyar Nyelv, 4(1974), p. 473-474.
Mészáros István, Magyarországi iskoláskönyv a XII. század első feléből, Magyar Könyvszemle, 4(1961), p. 371-395.
Mészáros István, Mit tanult a diák Mátyás király korában?, Élet és tudomány, 29(1981), p. 902-904.
Mészáros István, Nyomtatott tankönyv a XV. század végi sárospataki iskolában, Magyar Könyvszemle, 1(1975), p. 51-59.
Mészáros István, A Szalkai-kódex a magyar művelődéstörténetben, Bibliotheca Comeniana, 9(2002), p. 137-144.
Mészáros István, A Szalkai-kódex asztronómiai tananyaga, Századok, 4-5(1966), p. 850-877.
Mészáros István, A Szalkai-kódex és a XV. század végi Sárospataki iskola, Budapest, Akadémiai K., 1972.
Mészáros István, A Szalkai-kódex glosszáinak helyesírása, Magyar Nyelv, 1(1966), p. 80-85.
Mészáros István, A Szalkai-kódex pedagógiatörténeti vizsgálata, Pedagógiai szemle, 5(1974), p. 457-462.
Mészáros István, Szalkai László fogalmazási tankönyve 1490-ből, Filológiai Közlöny, 3-4(1966), p. 303-332.
Mészáros István, Egy tankönyv ötszáz éve: a Szalkai-kódex : előadás a Sárospatakon 1989. május 3-án tartott tudományos konferencián, Pedagógiai szemle, 3(1990), p. 226-232.
Mészáros István, Theodolus költeménye a Szalkai-kódexben, Filológiai Közlöny, 3-4(1964), p. 268-290.
Mészáros István, Újabb virágének-töredékek a XVI. század első feléből, Irodalomtörténeti Közlemények, 2(1960), p. 199-200.
Mészáros Zoltán, Die Dombibliothek zu Esztergom = Meisterwerke aus dem Keresztény Múzeum Esztergom : Katalogbuch zur Sonderausstellung des Diözesanmuseums St. Pölten 12. Mai bis 31. Oktober 2015., [Hrsg. ... Wolfgang Huber .], [Konzeption Wolfgang Huber und Ildikó Kontsek], [Fotographie Attila Mudrák], St. Pölten, Diözese St. Pölten, [Esztergom], Keresztény Múzeum, 2015, p. 208-215.
Mezei Zsolt, Egy ősnyomtatvány kéziratoldala : (Missale Strigoniense. 1486.) : Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Inc. XV. I. 139. jelzetű dokumentumáról, Ars Papensia, 3-4(2002), p. 245-256.
Mezey László, A "Báthory-biblia" körül, Az MTA I. Osztályának Közleményei, 8(1956), p. 191-221.
Mikesy Sándor, A Jordánszky-kódex és a Nagyvátyi Glosszák keletkezési helyéhez, Magyar Nyelv, 2(1967) p. 197-199.
Mikó Árpád, Fáncsi Imre armálisa (1511) és két Budán illuminált, kottás díszkódex : az OSZK Kézirattár, Töredékek, A23/3 jelzetű valamint az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms. I. 3b jelzetű dokumentumáról, Ars Hungarica, 2(2013), p. 163-173.
Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Esztergom, hrsg. von András Vizkelety, Budapest, Akadémiai K., Wiesbaden, Harrassowitz, 1993, (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, 2).
Monok István, Buda Attila, A magyar bibliofília képeskönyve, Budapest, Korona, OSZK, 2006, p. 68-71.
Mucsi András, Kódexkiállítás Esztergomban, A Komárom Megyei Könyvtár évkönyve 1952-1961, p. 91-101.
Művészet Zsigmond király korában, 1387-1437 : [Budapesti Történeti Múzeum, 1987. május 29 - november], [szerk. Beke László, Marosi Ernő, Wehli Tünde], Budapest, MTA Művtört. Kut. Csop., 1987.


n


Nagy Ilona, M., A Jordánszky-kódex fordítástechnikai sajátságairól, Magyar Nyelv, 1(1981), p. 41-48. = Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk. A. Molnár Ferenc, M. Nagy Ilona, Debrecen, DE M. Nyelvtud. Tansz., 2003, p. 103-114.
Nagy Ilona, M., A magyar kolostori irodalom koordinált szópárjainak hátteréhez = Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk. A. Molnár Ferenc, M. Nagy Ilona, Debrecen, DE M. Nyelvtud. Tansz., 2003, p. 169-183.
Nagy Gábor, O., A misztika kódexirodalmunkban, Debrecen, Debreceni Református Kollégium Tanárképző, 1937.
Nagy Gyula, Telegdi Miklós pécsi püspök könyvtára 1586-ból, Magyar Könyvszemle, 1(1880), p. 37-50.
Nagyszombati codex; Virginia codex, közzéteszik Komáromy Lajos és Király Pál, Budapest, MTA, 1874, (Nyelvemléktár, 3).
Nagyszombati kódex, 1512-1513 : a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, [a bev. és a jegyz. írta T. Szabó Csilla], Budapest, Argumentum, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2000, (Régi magyar kódexek, 24).
Némethy Lajos, Az Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár "ex-libris" könyvjegyeinek lajstroma, Esztergom, Buzárovits, 1903.
Némethy Lajos, Az Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár többes példányainak lajstroma I., Esztergom, Buzárovits, 1895.
Némethy Lajos, Az Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár többes példányainak lajstroma II., Esztergom, Buzárovits, 1901.
Némethy Lajos, Necrologium Sacerdotum Archi-dioecesis Strigoniensis ab anno 1737-1889, Strigonii, Buzárovits, 1889.
Némethy Lajos, Series parochorum Archi-dioecesis Strigoniensis, Strigonii, Buzárovits, 1894.
Nyáry Zsigmond, A Miatyánk szövegváltozatairól, Magyar Nyelv, 3(1999), p. 312-318.


o


Ocsovszky Ferenc, Az esztergomi főegyház könyvtára, Religio, 1856, p. 17-19, 27-29.
Oláh Róbert, Szenci Molnár Albert ajándék Institutiója Budai Péternek = In via eruditionis : tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére, szerk. Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Luffy Katalin, Száraz Orsolya, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, p. 252-259.
Ollé Viktória, A Nagyölveldi énekeskönyv = Régi vallásos énekek és énekeskönyvek, szerk. Szelestei N. László, Budapest, Szt. István Társ., Piliscsaba, PPKE BTK, 2011, p. 197-205.


p


Pallós Tamás, Lapozgatott évszázadok : nyitásra készen az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Mértékadó, (2017. máj. 15.), p. 2-4.
Pannonia Regia : művészet a Dunántúlon 1000-1541 : Magyar Nemzeti Galéria, 1994 október - 1995 február, [szerk. Mikó Árpád, Takács Imre], Budapest, [MNG], 1994.
Pelc, Milan, Miniatures in the missals of the Bishop of Zagreb George of Topusko, Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, 2018, p. 60-73.
Pintér Márta Zsuzsanna, Egy kéziratos deista röpirat 1819-ből, Magyar Könyvszemle, 3(1984), p. 244-245.
Pogány György, A magyar könyvgyűjtő kalauza, Budapest, Kiss J. Kvk., 2005.
Pöltl Zoltán, Bibliotéka, az egyházi szellem kincsestára, Hídlap, 12(2008), p. 18-19.
Pribelyi Ferenc, Incunabula Typographiae, ceu totidem Keimélia et Agalmata in Ven. Capituli E. M. Strig. Bibliotheca praefulgentia, Nagyszombat, 1840.
Pribelyi Ferenc, Régi könyvek, Hírnök, 66(1840)
Pusch Ödön, Vallásos elmélkedések kódexeinkben, Kolozsvár, 1910.


r


Radó Polikárp, Esztergomi könyvtárak liturgikus kéziratai, A Pannonhalmi Főapátsági Szent Gellért Főiskola évkönyve az 1940/41-i tanévre, 1941, p. 86-142.
Radó Polikárp, Index codicum manu scriptorum liturgicorum Regni Hungariae, A Pannonhalmi Főapátsági Szent Gellért Főiskola évkönyve az 1940/41-i tanévre, 1941, p. 143-202.
Radó Polikárp, Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae Libri liturgici manuscripti ad Missam pertinentes, Budapest, OSZK, 1947, (OSZK kiadványai, 26).
Radó Polikárp, Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae et limitropharum regionum, Budapest, Akadémiai K., 1973.
Radó Polikárp, A magyar középkor kótás kéziratai : Latin egyházzenei kéziratok jegyzéke, Magyar Zenei Szemle, 1(1941), p. 93-101.
Radó Polikárp, A magyarországi mise-liturgia legrégibb forrásai, Pannonhalmi Szemle, 2(1944), p. 113-124.
Radó Polikárp, Mittelalterliche liturgische Handschriften deutscher, italienischer und französischer Herkunft in den Bibliotheken Südosteuropas = Miscellanea liturgica in honorem L. Cuniberti Mohlberg, Bd. II (Bibliotheca 'Ephemerides Liturgicae', 23), Róma, 1949, p. 349-392.
Radó Polikárp, Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései, Budapest, OSZK, 1944, (OSZK kiadványai, 19).
Radó Polikárp, Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései, A Pannonhalmi Főapátsági Szent Gellért Főiskola évkönyve az 1942/43-i tanévre, 1943, p. 313-429.
Rados Jenő, Hild József, Pest nagy építőjének életműve, Budapest, Akadémiai K., 1958.
Rauert, Matthias H., Rothkegel, Martin, Katalog der hutterischen Handschriften und der Drucke aus hutterischem Besitz in Europa, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 2011, 2. Teilband, (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte, 85/2, Quellen zur Geschichte der Täufer, 18/2), p. 836-981.
Rényi Rezső, Az esztergomi Prímási Kép- és Metszet-tár s annak műirodalma culturtörténelmi szempontból, Budapest, Athenaeum, 1879.
Rosdy Pál, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Kézirattára = Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai : tematikus repertórium, 1635-1970, szerk., bev. Szögi László, Budapest, ELTE, 1982, p. 454-459.
Rosdy Pál, Kovách Zoltán: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig, Vigilia, 1(2007), p. 80.
Rozsondai Marianne, Eredeti kötésben megőrzött nyelvemlékeink, In: "Latiatuc feleym ..." Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. - 2010. február 28., szerk. Madas Edit, Budapest, OSZK, 2009, p. 173-198.
Rozsondai Marianne, Magyarországi gótikus és reneszánsz bőrkötések : vázlat és feladatok kijelölése, Ars Hungarica, 17(1989), p. 63-67.


s


Sarbak Gábor, Szalkai László esztergomi érsek iskoláskönyvének facsimile kiadása, In Szalkai - kódex: Szalkai László esztergomi érsek iskoláskönyve, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Sárospataki Római Kat. Gyűjt., Esztergom, 2019, p. IX-XXVIII.
Gábor Sarbak, Introduction to the facsimile edition of the textbook of László Szalkai, Archbishop of Esztergom, In Szalkai Codex: The textbook of László Szalkai, Archbishop of Esztergom, Esztergom Cathedral Library, Roman Catholic Collection of Sárospatak, Esztergom, 2019, p. XXXIII-LII.
Sasváry Zoltán, S., Adatok egy könyvgyűjtemény történetéhez : az esztergomi Bibliotheca Fugger gyűjteménye, Budapest, 2006.
Scheiber Sándor, Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban : a középkori magyar zsidóság könyvkultúrája, Budapest, Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 1969.
Sigismundus rex et imperator : Kunst und Kultur zur Zeits Sigismundus von Luxemburg 1387-1437 : Ausstellungskatalog : Budapest, Szépművészeti Múzeum, 18. März - 18. Juni 2006, Luxemburg, Musée national d'histoire et d'art, 13. Juli - 15. Oktober 2006, herausgegeben von Imre Takács, unter Mitarbeit von Zsombor Jékely, Szilárd Papp und Györgyi Poszler, [Mainz am Rhein], Philipp von Zabern, 2006.
Simon Szilvia, A Dunántúli Református Egyházkerület 17. századi zsinatainak protokolluma (1612-1658), Magyar Könyvszemle, 1(2006), p. 72-78.
Soltész Zoltánné, Az esztergomi Bibliotéka anyagából rendezett kódexkiállítás, Papíripar és Magyar Grafika, 1958, p. 72-74.
Soltész Zoltánné, Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár anyagából rendezett kódexminiatúra-kiállítás katalógusa, Magyar Könyvszemle, 3(1959), p. 321.
Soltész Zoltánné, A londoni magyar művészeti kiállításon bemutatott kódexek, Magyar Könyvszemle, 2(1968), p. 216-218.
Soltész Zoltánné, Magyarországi könyvdíszítés a XVI. században, Budapest, Akadémiai K., 1961.
Sopko, Július, Stredoveké latinské kódexy slovenskej proveniencie v Mad'arsku a v Rumunsku, Martin, Matica Slovenska, 1982, (Stredoveké kódexy slovenskej proviencie, 2), p. 139-140.
Suhajda Lajos, Az Érdy- és Jordánszky-kódex kétbetűs magánhangzói, Nyelvtudományi Közlemények, 31(1901), p. 85-108, 202-224.


sz


Szabó András Péter, Caspar Hain lőcsei krónikája - egy kompiláció forrásai = Clio inter arma : tanulmányok a 16-18. századi magyarországi történetírásról, szerk. Tóth Gergely, Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014, p. 169-202.
Szabó József, Egy XVI. századi napló, Magyar Sion, 4(1864), p. 305-309.
Szalai Béla, Szalay Katalin, A Feiglerek : egy esztergomi polgárcsalád története, Esztergom, Laskai Osvát Antikvárium, 2012.
Szalai Katalin, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár múltja és jelene : Kincseiből régit és újat, Élet és Tudomány, 71-72(2017), p. 1606-1608.
Szalai Katalin, Megszólaló kódexeink : A Bakócz-graduálé hanganyaga az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár kiadásában, Magyar Sion, 1(2018), p. 132-134.
Szalai Katalin, Megújult az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, EKE Hírlevél, 2(2010), p. 18.
Szebeni Olivér, A hutteri testvérek hazai kódexeiről, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1-4(2002), p. 23-38.
Szelestei Nagy László, Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa, Budapest, MTAK, 1984.
Szelestei Nagy László, Bél Mátyás levelezése, Budapest, Balassi, 1993, (Magyarországi tudósok levelezése; 3).
Szelestei Nagy László, Bél Mátyás Bars vármegye leírása című kéziratának egyik bírálója: Pongrácz Gáspár esztergomi kanonok = MONOKgraphia : Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára, szerk.: Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina, Budapest, Kossuth, 2016, p. 656-659.
Szelestei Nagy László, Kovách Zoltán: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig, Magyar Sion, (1)2007, p. 126-127.
Szelestei Nagy László, Magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött kódexek, Ars Hungarica, 1(1989), p. 5-9.
Szelestei Nagy László, "A Szűz Máriának siralmárul" : barangolás a magyar passiók apokrif forrásvidékén, Vigilia, 4(2006), p. 253-261.
Szendrei Janka, A Budai Psalterium (Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár) töredékei a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában, Magyar Könyvszemle, 1/2(1972), p. 87.
Szendrei Janka, Kottás kódextöredékek a magyar középkorból : kiállítási katalógus, Budapest, MTA ZTI, 1985.
Szendrei Janka, Középkori hangjegyírások Magyarországon : a magyar notáció története : német neumaírások Magyarországon, Budapest, 1993, (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez, 4).
Szendrei Janka, A középkori magyarországi zene története = Kódexek a középkori Magyarországon : kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, Budapest, 1985, p. 67-76.
Szendrei Janka, A magyar középkor hangjegyes forrásai, Budapest, MTA ZTI, 1981, (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez).
Szendrei Janka, A Szalkai kódex kottaírása, Magyar Zene, 2(1984), p. 185-194.
Szendrei Janka, Újabb azonosított zenei töredék, Zenetudományi dolgozatok, 1981, Budapest, 1981, p. 33-46.
Szendrei Janka, A Zalka antiphonale provenienciája, Zenetudományi dolgozatok, 1988, Budapest, 1988, p. 21-32.
Szendrei Janka, Zenetanulás a középkorban = A magyar iskola első évszázadai : az "1000 éves magyar iskola" kiállítása, szerk. G. Szende Katalin, Szabó Péter, Győr, Xántus János Múzeum, 1996, p. 41-50.
Szent István lovagjai : a legrangosabb magyar kitüntetés 250 éve : kiállítási katalógus : Magyar Nemzeti Múzeum 2014. május 5. - augusztus 31., szerk. Gödölle Mátyás, Pallos Lajos, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2014.
Szepesi Zsuzsanna, Az esztergomi Bibliotheca 17. századi történetéhez, Magyar Könyvszemle, 3(1981), p. 225-229.
Szigeti Kilián, Mátyás király liturgikus kódexei, Magyar Könyvszemle, 3(1969), p. 268-273.
Szimonidesz Lajos, A magyarországi anabaptisták irodalma és könyveik, Magyar Könyvszemle, 2/4(1944), p. 134-141.
Szoliva Gábriel, Utólagos zenei bejegyzések a Budai pszaltérium-ban, Magyar Egyházzene, 21(2013/2014), p. 11-20.
Szoliva Gábriel, "...secundum modum Ecclesiae Zagrabiensis" : Egy középkori pszaltérium metamorfózisa = MONOKgraphia : Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára, szerk.: Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina, Budapest, Kossuth, 2016, p. 673-679.


t


Tamásné Szabó Csilla, Megjelenőben a Nagyszombati Kódex új kiadása (MSS III. 178), Erdélyi Múzeum, 3/4(1999), p. 244-248.
Tarnai Andor, Bél Mátyás ismeretlen művei, Magyar Könyvszemle, 1/2(1955), p. 123-128.
Thallóczy Lajos, Könyvtártörténeti adalékok az esztergomi primási levéltárból, Magyar Könyvszemle, 4(1906), p. 380-382.
Timár Kálmán, Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum, Irodalomtörténeti Közlemények, 3/4(1925), p. 241-248.
Timár Kálmán, Magyar kódexcsaládok, Irodalomtörténeti Közlemények, 37(1927), p. 60-67., 210-224.
Török Gyöngyi, Középkori magyarországi könyvfestészet = Kódexek a középkori Magyarországon : kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban : Budapest, Budavári Palota 1985. november 12. - 1986. február 28., Budapest, OSZK, 1985, p. 35-48.
Török József, 11-12. századi liturgikus kódexeink tipológiája = Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról : az Országos Széchényi Könyvtárban 1986. február 13-14-én rendezett konferencia előadásai, szerk. Szelestei N. László, Budapest, OSZK, 1989[!1990], p. 63-76.
Török Zsoltné Dobó Judit, "...tiszta lelkem ismereti..." - Ortokócsi Foris Ferenc 1689-ben kelt autográf levele : forrásközlés, Magyar Sion, 1(2015), p. 129-132.
Török Zsoltné Dobó Judit, "... tiszta lelkem ismereti ..." : Otrokocsi Foris Ferenc 1689-ben kelt autográf levele az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban, EKE Hírlevél, 1(2015), p. 14.
Török Zsoltné Dobó Judit, Mészáros Zoltán, Tulajdonbejegyzések az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár köteteiben : "Habent sua fata libelli", Magyar Sion, 2(2015), p. 277-281.
Traditio Iohannis Hollandrini, hrsg. von Michael Bernhard und Elzbieta Witkowska-Zaremba, München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 2015, Band 6., Die Traktate XXII-XXVI, Ladislaus de Zalka und Szydlovita : appendices: Ptolomaeus, der Verstraktat "Palmam cum digitis" und der Tonarius Vratislavensis = The treatises XXII-XXVI, Ladislaus de Zalka, and Szydlovita : appendices Ptolomaeus, the verse treatise "Palmam cum digitis" and Tonarius Vratislaviensis, (Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, 24).
Traditio Iohannis Hollandrini, hrsg. von Michael Bernhard und Elzbieta Witkowska-Zaremba, München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 2015, Band 6., Die Traktate XXII-XXVI, Ladislaus de Zalka und Szydlovita : appendices: Ptolomaeus, der Verstraktat "Palmam cum digitis" und der Tonarius Vratislavensis = The treatises XXII-XXVI, Ladislaus de Zalka, and Szydlovita : appendices Ptolomaeus, the verse treatise "Palmam cum digitis" and Tonarius Vratislaviensis, (Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, 24).
Tüskés Gábor, Knapp Éva, A szent vér tisztelete Magyarországon = Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról, szerk. Fügedi Erik, Budapest, Gondolat, 1986, p. 76-116.


v


Vargha Damján, A legrégibb magyar bűnjegyzék forrása, Irodalomtörténeti Közlemények, 24(1914), p. 36-42.
Vargha Damján, A Nagyszombati codex "telyes bölcsességé"-nek forrása, Akadémiai Értesítő, 20(1909), p. 476-486.
Vargha Damján, Seuse Henrik Amand a magyar kódexirodalomban, Budapest, 1910.
Varju Elemér, Bernát szpalatói érsek kódeksze[!] az esztergomi főegyházmegyei könyvtárban, Magyar Könyvszemle, 1/2(1902), p. 199-201.
Varju Elemér, Magyar könyvgyűjtők ex librisei, Magyar Könyvszemle, 3(1895), p. 193-204.
Várkonyi Borbála, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár megújult terekkel és állandó kiállítással várja a látogatókat [elektronikus dok.], Eredetileg megjelent a Magyar Kurír honlapján, Tudományos és műszaki tájékoztatás, 6(2017), p. 333-334.
Véber János, Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életműve, Doktori (Ph.D) értekezés, Budapest, 2009.
Végh Gyula, A Biblia pauperum, Magyar Könyvszemle, 3/4(1929), p. 264-265.
Végh József Mihály, Történeti jelentéstani vizsgálatok párhuzamos szövegek összehasonlítása alapján, Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, 14(1970), p. 85-91.
Veinstein-Hevess Kornél, A Jordánszky és Érdy codex, Magyar Nyelvőr, 23(1895), p. 569-571.
Velcsov Mártonné, Egy távolságjelölő mérték (a stadium) megnevezései azonos szövegeket fordító nyelvemlékeinkben, Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, 24-25(1980-1981), p. 91-110.
Veszprémy László, Az Esztergomi Egyház a magyar művelődés századaiban : (kódexek, kéziratok, metszetek) : kiállítás az esztergomi Főszékesegyházi Kincstárban a Bibliotheca anyagából : 2000. július 4-30., a kiállítást Körmendy Kinga vezetésével Czékli Béla, Madas Edit és Sarbak Gábor rendezte, Magyar Könyvszemle, (4)2000, p. 534-536.
Vida Tivadar, Ismeretlen Weszprémi-kézirat az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban, Magyar Könyvszemle, 1(1977), p. 52-58.
Vizkelety András, Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken, Bd. I-II., Wiesbaden, Harrassowitz, Budapest, Akadémiai K., 1969-1973.
Vizkelety András, Kovách Zoltán: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig. Kiegészítette, a válogatott bibliográfiát összeállította és közreadja: Szepesi Zsuzsanna. Kiad.: Seerbergi Sasváry Zoltán. Bp., 2006. Aula Kiadó Kft. 104 l., Magyar könyvszemle, 4(2006), p. 514-516.
Volf György, Bátori László és a Jordánszky-codex bibliafordítása, Értekezések a nyelv és széptudományok köréből, 10(1879).


w


Wehli Tünde, A budai könyvfestészet Mátyás-kori kezdeteinek kérdéséhez, Ars Hungarica, 28(2000), p. 19-26.
Wehli Tünde, Dr. Kovách Zoltán: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig, Ars Hungarica, 1/2(2008), p. 408-410.
Wehli Tünde, Az Érsekújvári-kódex illusztrációi : könyvfestés a margitszigeti dominikánák kolostorában 1530 körül = "Latiatuc feleym ..." magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig : az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29-2010. február 28., szerk. Madas Edit, Budapest, OSZK, 2009, p. 159-172.
Wehli Tünde, Kódexkutatás és művészettörténet, Ars Hungarica, 17(1989), p. 69-73.
Wehli Tünde, Könyvfestészet = Művészet Zsigmond király korában, 1387-1437, szerk. Beke László, Marosi Ernő, Wehli Tünde, Budapest, MTA Művészettörténeti Kutató Csoport, 1987.
Wehli Tünde, Könyvfestészet a középkori Esztergomban (1000-1526) = Mater et magistra, szerk. Hegedűs András, Csombor Erzsébet, Esztergom, Prímási Levéltár, 2003, (Strigonium antiquum, 5), p. 199-2007.
Wehli Tünde, Könyvfestészet a magyarországi Anjou-udvarban = Művészet Zsigmond király korában, 1387-1437, szerk. Beke László, Marosi Ernő, Wehli Tünde, Budapest, MTA Művtört. Kut. Csop., 1987, p. 352-356.
Wehli Tünde, Liturgikus emlékeink európai jelentősége (1000-1526) = "Lux Pannoniae" : Esztergom az ezeréves kulturális metropolis : Konferencia, 2000. jún. 15-17. Balassa Bálint Múzeum, Esztergom, Balassa B. Múz., Önkormányzat, 2001, p. 65-75.
Wehli Tünde, Megjegyzések a középkori magyarországi könyvgyűjtőkről és könyvgyűjtési szokásaikról, Ars Hungarica, 23(1995), p. 3-24.
Wehli Tünde, Megjegyzések a középkori zágrábi székeskáptalan néhány liturgikus kódexéhez, Művészettörténeti Értesítő, 1(2016), p. 107-117.


z


Zákonyi Mihály, Balassa Bálint születési éve, Esztergom Évlapjai, Esztergom, 1934, p. 14-17.
Zolnay László, Balassa Bálint családi emlékei Esztergomban, Művészettörténeti értesítő, 13(1964), p. 143-147.
Zolnay László, Az esztergomi kódex-kiállítás, Könyvbarát, 1(1958), p. 25-27.
Zombori István, Parschitius Kristóf leírása Csanád, Bodrog és Csongrád vármegyéről, A Móra Ferenc Múzeum évkönyve (1980/81) 1., p. 221-245., = Századokat átívelő évtizedek : bibliográfia és tanulmányok Zombori István 60. születésnapjára, szerk. Tóth István, Szeged, Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2009, p. 157-169.
Zsoldos Endre, Kopernikusz előtt: bolygómozgás a középkori Európában és Magyarországon = A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában, szerk. Laki János, Székely László, Budapest, L'Harmattan-Könyvpont, 2017, p. 35-65.

ugrás az oldal tetejére